Mapy

zemědělský grafický informační systém

PROGRAM MAPY MŮŽETE POUŽÍVAT NA VÍCE POČÍTAČÍCH V RÁMCI FIRMY BEZ DOPLATKŮ ZA DALŠÍ LICENCE*

NOVINKY

 • možnost stažení vektorových katastrálních map zdarma z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
 • automatický výpočet zařazení parcel do produkčního bloku s přenosem do Evidence půdy.

Více informací o digitálních mapách a výhodách jejich využití.

Program mapy využijete:

Videoukázky z programu Mapy.

EVIDENCE PŮDY - příklady využití
 • napojení na RÚIAN - vektorové mapy bez poplatků
 • výpočet zařazení parcel do bloků
 • zobrazení pozemků za list vlastnictví, osobu, smlouvu apod. na mapě
 • výběr pozemků pro uzavření smlouvy nad mapouPříklad vektorové katastrální mapy a ortofotomapy
 • identifikace pozemků ve zjednodušené evidenci a jejich zařazení do bloků
 • objednávání dat katastru nemovitostí na základě zakreslených polygonů (lze využít pro náhrady a směny)
 • výběr pozemků pro zjištění vlastníků
 • přímý vstup do webové aplikace "nahlížení do katastru"
AGRONOM® - příklady využití
 • zákresy pásů u vody a jejich výpočet
 • zobrazení osevu, hnojení ochrany,...
 • tisky map, tisky map velkých formátů
DALŠÍ FUNKCE A MOŽNOSTI
 • Katastrální mapy, mapy pozemkového katastru a ortofoto - vše online z internetu zdarma.
 • On-line propojení se systémem LPIS (portálem farmáře).
 • Prostředek pro rychlé zavedení evidence pozemků.
 • Snadné zákresy pásů u vody a přenos do programu Agronom®.
 • Identifikace pozemků PK i KN na mapě.
 • Výpočet zařazení PK i KN parcel do produkčních bloků.
 • Výběr regionu pro objednávání dat katastru nemovitostí.
 • Osev, hnojení, ochrana - propojení s programy Agronom®
 • Importy dat z GPS a zpracování naměřených hodnot
 • Propracované propojení s programy Evidence půdy a Agronom®

   

VEKTOROVÉ KATASTRÁLNÍ MAPY A PRÁCE OFF-LINE

Program umožňuje bezplatné stažení vektorových map z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Tyto vektorové mapy jsou pak k využití "i bez internetu". Lze je využít pro automatický výpočet zařazení parcel do bloku (plně nahrazuje funkce LPIS), pro zobrazení např. parcel "na smlouvě" a pro další množinové operace.

DEFINIČNÍ BODY PARCEL, KATASTRÁLNÍ A POZEMKOVÉ MAPY ON-LINE

Program MAPY pracuje s definičními body parcel a zobrazuje KN a PK mapu "z internetu" jako podkladovou vrstvu produkčních bloků, ortofotomapy nebo jiné mapy. Definiční body parcel umožňují vyhledávání parcel na mapě, automatickou identifikaci parcel do bloků atd. Program lze využít i pro zpracování dat z GPS. Definiční body parcel spolu s "na internetu zveřejněnými mapami" dávají zcela nové možnosti při zpracování agendy evidence půdy.

RYCHLÝ EDITOR PARCEL

 • rychlé zavedení parcel do evidence
 • identifikace parcel na mapě
 • okamžitá kontrola existence parcely v katastru nemovitostí
 • efektivní prostředek pro evidenci pozemků

Rychlý editor parcel je prostředek k rychlému zavedení parcel do evidence a k lokalizaci parcel na mapě.

MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ A LISTY VLASTNICTVÍ

Modul Katastr nemovitostí je součástí programu MAPY (import VFK). Tento modul provádí import dat z katastru nemovitostí a následně umožňuje vyhledávat vlastníky, listy vlastnictví, pozemky a zobrazit pozemky na mapě. Zkrácené informace o listu vlastnictví je možné zapnout přímo v programu Mapy nebo zde lze tisknout list vlastnictví. Pokud není k dispozici digitální mapa katastru, pak je možné využít importy typu VKM, DKM, SHP a rastrové mapy pozemkového katastru. Na rastrové mapě jsou pak "položeny značky parcel". Položení značek lze objednat jako službu (pak import VKM, DKM, SHP) nebo přímo provést v programu Mapy.

INVENTARIZACE A IDENTIFIKACE POZEMKŮ

Propojení programů MAPY a Evidence půdy (vlastníci, LV, nájmy) podstatně zefektivní a zkrátí proces zavedení nebo revize evidence pozemků. Hranice produkčních bloků vymezují užívané pozemky a jejich výběr na mapě je jednoznačnou záležitostí. Program umožňuje automatický výpočet zařazení pozemků katastru nemovitostí do produkčního bloku. Evidence pozemků s programem Mapy umožňuje např. rychlou identifikaci pozemků do bloků, zobrazení "pozemků na smlouvě," výběr pozemků "na mapě" pro převzetí do evidence atd.

AGROTECHNICKÁ EVIDENCE

Mapy podstatně zefektivňují práci s programem Agronom ® a rozšiřují možnosti programu. Na mapě lze sestavovat osevní postupy a plánovat agrotechnické operace. Z registru je možné snadno zobrazit pozemky s provedenými agrotechnickými opatřeními (v období od-do), bloky s omezením (např. nitrátová směrnice) atd. Tisk mapy osevu, průběhu sklizňových prací je samozřejmostí. Zajímavou možností je i zobrazení bloků s uplatněnými dotačními tituly.

MOJE MAPA

Je speciální vrstva, do které mohu zakreslovat objekty nad produkčními bloky (hnojiště atd.) Do této vrstvy lze importovat údaje z GPS a porovnávat následně s mapou produkčních bloků. V této vrstvě se zakreslují i návrhy změn pro zemědělskou agenturu, které lze tisknout nebo předat v digitální formě.


Program MAPY spolu s EVIDENCÍ PŮDY a AGRONOMEM® tvoří komplexní evidenci týkající se půdy v zemědělské firmě.

Po dobu trvání technologické záruky (1 rok) je možné program provozovat multilicenčně (tj. v síti nebo na více počítačích). Technologickou záruku lze prodloužit. Program je tak možné využívat na různých počítačích ve spolupráci s programy Evidence půdy nebo Hospodářský registr produkčních bloků.


Katastrální mapa online z internetu, mapa produkčních bloků, ortofotomapa

Program umožňuje zobrazení aktuální rastrové katastrální mapy s využitím internetu (zdarma). Katastrální mapu (černé hranice) lze zobrazit jako podklad mapy produkčních bloků (modré hranice), případně v kombinaci s leteckým snímkem (ortofotomapa).

 

Definiční body parcel a mapa online z internetu

Data z katastru nemovitostí mohou obsahovat definiční body parcel. V kombinaci s mapou (která je poskytována jako služba ČÚZK prostřednictvím internetu) je možné vyhledávat parcely na mapě. Rychlé zobrazení informací o pozemku a vlastnících je samozřejmostí. Dále je možná řada funkcí jako např. převzít množinu parcel do evidence půdy, zobrazit parcely z Evidence půdy ® na mapě, vybrat parcely a přenést údaje do vlastní evidence atd.Definiční body parcel a mapa s využitím internetové služby ČÚZK

Vektorová katastrální mapa a automatická identifikace pozemků katastru nemovitostí do produkčních bloků

Automatická identifikace pozemků katastru nemovitostí do produkčních bloků je nejrychlejším a nejracionálnějším prostředkem k vedení evidence půdy dle vlastnických vztahů. Program umožňuje pracovat s vektorovou katastrální mapou. Vektorovou katastrální mapu lze zakoupit na katastrálním úřadě (formát ISKN - VFK). Při současném zobrazení produkčních bloků a katastrální mapy vyberu bloky, u kterých požaduji provést výpočet. Vypočítaná identifikace lze přenést do programu "Evidence pozemků" (zde následuje vystavení smluv atd.).

Vektorová katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí

Vektorová katastrální mapa je automaticky propojena s údaji katastru nemovitostí. Lze tak rychle získat informaci o vlastnících a to buď formou "textu v bublině" nebo výpisem listu vlastnictví.

Pozemkový katastr a mapa produkčních bloků

Pokud neproběhly pozemkové úpravy, je nutné pro evidenci půdy vycházet z jiných mapových podkladů, než z katastrální mapy. Zpravidla se jedná o mapu pozemkového katastru. Rastrovou mapu pozemkového katastru lze zakoupit na katastrálním úřadě. Pozemkový katastr mohu pak zobrazit jako podklad mapy produkčních bloků, případně v kombinaci s ortofotomapou.

Příklad využití programu MAPY s programem AGRONOM®, zobrazení osetých plodin včetně odrůd

Program MAPY je propojen s programem AGRONOM®. Mohu tak na mapě vybírat pozemky pro osev, hnojení atd. nebo naopak mohu zobrazit libovolnou vybranou množinu bloků na mapě. Informaci o bloku mohu opět získat zapnutím "bubliny s údaji o bloku".

Projekty a import z GPS

Program MAPY umožňuje nově velice snadno importovat data z GPS pro další zpracování. Může se jednat o měření pozemků, měření objektů na pozemku, dělení pozemků pro osev, ale může to být i záznam trasy z GPS umístěné ve vozidle nebo libovolné měření. Výsledky měření lze editovat a zobrazovat v kombinaci s libovolnou další mapou. Při vývoji software jsme pokusně umístili (do "šuplíku") laciné GPS (cena cca 3 000Kč) do traktoru. Záznam pohybu vozidla je na ukázce.

* Platí po dobu platnosti technologické záruky (TZ), tj. rok po zakoupení. TZ lze prodloužit.