Agroevidence luk a pastvin

Systém pro efektivní správu luk a pastvin - nyní s dotačním manažerem

Plánujte a evidujte činnosti na TTP dle podmínek dotačních titulů
Precizní kontrola dodržování zákonných povinností a principu podmíněnosti
Vedení evidence hnojení na TTP. Údaje o použití hnojiv / statkových hnojiv (pastva) lze elektronicky odeslat na Jednotné úložiště dat (zákon č. 156/1998 Sb).

 

Kontrola dle podmínek dotačních programů Jednotné žádosti:

 •     •   AEKO (NV č. 80/2023 Sb., NV č. 75/2015 Sb.)
 •     •   podmínek pro ekologické zemědělství (NV č. 81/2023 Sb.)
 •     •   opatření pro oblasti s přírodními omezeními (NV č. 61/2023 Sb.)
 •     •   podmínek přímých plateb (NV č. 83/2023 Sb.)
 •     •   pravidel podmíněnosti “DZES” (NV č. 73/2023 Sb.) 

KOMU JE PROGRAM URČEN

Všem, kteří hospodaří na trvale travních porostech (loukách a pastvinách). Program podstatně ulehčí evidenci žadatelům o přímé platby a dotace z PRV a pomůže s dodržováním pravidel podmíněnosti a požadavků na použití hnojiv.

 

Co je dotační manažer?

Program kontroluje dodržování podmínek pro získání dotací (přímé platby, ekoplatby, ekologické zemědělství, AEKO, ANC, …). Kontrolovány jsou například pořadí a termíny sečí, velikost nepokosených ploch, termíny likvidace nedopasků, limity dusíku, a to dle podmínek jednotlivých dotačních titulů. 

V případě nedodržení některé z podmínek pro dotace je uživatel ihned informován. Mohou tak být provedena opatření pro nápravu a předejde se tak i případným sankcím. Program lze využít i pro plánování činností. Software porovná vaše plány činností na produkčním bloku s požadavky dotačních titulů a upozorní na situaci, kdy se neshodují.

 

S čím program pomůže?

Program je koncipován tak, aby v maximálně možné míře vedl uživatele k dodržení legislativních pravidel. 

Vyhodnocovány jsou: 

 •     •   Intenzita chovu (výpočet min, max)
 •     •   Limity dusíku (dle podmínek titulů AEKO, PPH)
 •     •   Omezení dle nitrátové směrnice (celkový dusík, účinný dusík)
 •     •   Pastva zvířat (termín, pořadí, povolené druhy zvířat,...)
 •     •   Likvidace nedopasků (kontrola splnění a dodržení termínu)
 •     •   Termíny a pořadí sečí (kontrola data seče, pořadí seče,…)
 •     •   Ponechání nepokosených ploch (ponechání a následné dosekání, kontrola dodržení % plochy)
 •     •   Záznamy hnojení (možnost provést hnojení, termín aplikace, typ hnojiva,…)

 

EVIDENCE HNOJENÍ, AUTOMATICKÉ KONTROLY

U pasených pozemků vzniká automaticky evidence hnojení - výkaly zvířat. Případné dohnojení na TTP lze snadno zadat. Program automaticky signalizuje chyby díky propracovanému systému kontrol. Kromě elektronické formy evidence hnojiv (pastva a aplikace) je zajištěn přenos dat do Jednotného úložiště (platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 ha – zákon o hnojivech 156/1998 Sb.).

PASTVU I SEČE MŮŽETE ZOBRAZIT NA MAPĚ

Součástí programu je mapový modul pro rychlé zobrazení na mapě. Snadno tak lze zobrazit pasené pozemky, rozmístění stád či provedené seče. Pro vlastní zobrazení je na výběr z různých podkladových map (ortofotomapy, podkladové mapy LPIS, ...) a dalších mapových vrstev.

KALENDÁŘE PASTVY, GRAFY INTENZIT

Program obsahuje kalendáře pastvy stád a jednotlivých zvířat. Dále jsou k dispozici grafy velikosti stád (DJ/VDJ) a grafické zobrazení pasených výměr.

PROPOJENÍ S DALŠÍMI MODULY

Program je možné provozovat samostatně nebo lze využít propojení s dalšími moduly (export sečí nebo vypočítané produkce statkových hnojiv do programu Agronom®, aktualizace stavů zvířat z Evidence skotu či Hospodářských registrů skotu/ovcí/koz apod.).

DETAILY, KTERÉ V PRAXI OCENÍTE

Program vychází z praktických zkušeností s evidencí pastvy od roku 2000. Umožňuje evidenci pastvy na hodiny, současnou pastvu stáda na více blocích i postupnou pastvu podle zadaného počtu hodin. To jsou detaily, které v praxi oceníte.

Evidence pastvy a pastevní deník

Jako dřív, ale s novými agronomickými povinnostmi. Agroevidence luk a pastvin vychází z roky prověřeného programu Evidence pastvy a pastevní deník, nyní s rozšířenou agronomickou evidencí na TTP dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb., nitrátové směrnice NV č. 262/2012 Sb. a platných podmínek pro AEKO.

Jednodušeji evidenci pastvy vést nelze

Všechny potřebné informace automaticky převezmeme z portálu farmáře - stavy zvířat, pozemky i jejich zařazení do managementů. Pro jednoduchost pracuje program se zvířaty zařazenými do stád. Pozemky lze sloučit do pastevních areálů. Vám zbývá jen zadat, na jakém pozemku se pase které stádo... a tím je vše hotovo!

 

Vyzkoušejte zdarma!

 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána. Ale to je nepříjemné! Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím za chvíli znovu. Please enter a correct Captcha answer.