Zelená nafta 2019 - důležité změny

AG info Vám zajistí spolehlivou a průkaznou evidenci zelené nafty.

S programem AG Tracker máte okamžitý přehled o Vaší firmě a navíc získáte zcela automatické podklady pro zelenou naftu

Od letošního roku se podstatně zjednodušuje evidence spotřeby pro „zelenou naftu". Novela umožňuje žadateli zvolit (1x ročně) režim podle normativu nebo skutečné spotřeby. Zjednodušení evidence je bezesporu velkým přínosem. K rozhodnutí je nutné odpovědět na základní otázky:

  1. Není normativní spotřeba podstatně menší než skutečná?
  2. Nedojde ke zpoždění plateb vratky za spotřební daň při platbě v normativním režimu?
  3. Jaké mohou být dopady při nepříznivých klimatických podmínkách při platbách v režimu normativů?

Následující článek by měl nastínit odpovědi na tyto otázky.

Důležité změny 

Výše vratky závisí na zemědělské prvovýrobě, intenzitě chovu a pěstovaných plodinách.

Způsob výroby

Kč / 1000 l

Pouze chov zvířat

9500

Rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy bez chovu zvířat

9500

Rostlinná výroba s chovem zvířat s intenzitou nad 0,3

9500

Rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy s intenzitou do 0,3

9500

Rostlinná výroba s chovem zvířat s intenzitou do 0,3

4380

Rostlinná výroba bez chovu zvířat a bez citlivých plodin a révy

4380

Výběr režimu prokazování spotřeby 

Žadatel si vybírá při prvním podání daňového přiznání ze dvou variant. Variantu nelze změnit během roku.

Varianty:

1. Na základě normativů PHM (bez evidence spotřeby, zdaňovací období kalendářní rok). 

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, budete mít u nás programovou podporu pro sestavení daňového přiznání.

2. Výkaz spotřeby PHM (evidence skutečné spotřeby, zdaňovací období kalendářní čtvrtletí). 

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, zajistíme spolehlivou evidenci.

Podávání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává elektronicky. Způsob není zatím stanoven.

1. Na základě normativů PHM - 1x ročně.

Nevýhoda: s největší pravděpodobností bude zpožděné vyplacení vratky o 1 rok.

 2. Výkaz spotřeby PHM - 4x ročně.

Normativy 

Normativy byly údajně stanoveny tak, aby odpovídaly 85 - 110 % skutečnosti.

Normativy pro rostlinnou výrobu

Druh kultury / plodina Normativ l / ha / rok
Plodiny na orné půdě 90
Okopaniny a zelenina 174
TTP 43
Trvalé kultury 212

Normativy v živočišné výrobě 

Kategorie zvířat Normativ l / VDJ / rok
Dojnice 53,34
KBTPM 32,90
Telata 18,50
Jalovice, býci 43,62
Prasnice 7,00
Ostatní prasata 11,76
Ovce, kozy (nad 1 rok) 10,27
Koně 10,87
Nosnice, chov kuřic 0,405
Výkrm drůbeže 0,34

Příklad výpočtu

Zemědělská firma hospodaří na 500 ha, z toho 400 ha je orná půda (bez citlivých plodin), TTP 100 ha. Firma má živočišnou výrobu s intenzitou nad 0,3. V živočišné výrobě 170 VDJ KBTPM.

Roční normativní spotřeba (NS): 

Orná půda NS = 400 x 90 = 36 000
TTP NS = 100 * 43 = 4 300
KBTPM NS = 170 (VDJ) * 32,90 = 5 593
CELKEM NS = 45 893 l / rok, předpokládaná vratka = 45 893 * 9,5 = 435 983,5 Kč.

 

Pro kterou variantu se rozhodnout

Pro malé podniky je určitě režim podle normativů přínosem. Pro větší společnost bude rozhodující výpočet spotřeby podle normativů (viz příklad) a srovnání se skutečností 2018. Problémem je nyní chybějící prováděcí vyhláška a podrobnější informace (zákon byl zcela aktualizován až ve třetím čtení). Pro řadu firem bude podstatné i roční časové odložení platby vrácení spotřební daně (jak podle našeho názoru vyplývá ze současného znění zákona, nebude-li upraveno prováděcí vyhláškou).

Normativní spotřeba by údajně měla odpovídat 85 - 110 % skutečné spotřeby. V případě, že roční vratka činí více než 500 000,- Kč a spotřeba podle normativů je cca o 10 % nižší než je skutečná spotřeba, pak doporučujeme zvážit naše řešení pro vedení výkazu spotřeby "AG Tracker + Zelená nafta". Získáte tím zcela prokazatelnou evidenci a podstatně snížíte pracnost. Program AG Tracker je navíc primárně určen k tomu, aby společnost měla okamžitý přehled, a aby poskytla nástroj pro řízení a odměňování zaměstnanců. Podpora pro zelenou naftu činí jen malou část možností tohoto softwaru.  

Modelový příklad nákladů na spolehlivou a snadnou evidenci pro účely spotřeby PHM

Náš systém AG Tracker a program Zelená nafta vám zajistí spolehlivou a průkaznou evidenci pro nárokování spotřební daně. Jízdy z GPS jsou automaticky vyhodnoceny a kategorizovány do výkonu "celní správy". Spotřeba PHM je rozpočítána na základě údajů z čerpací stanice s respektováním různých zatížení strojů při práci na poli. Údaje jsou exportovány do programu Zelená nafta a automaticky sestaveno daňové přiznání. Program vede veškerou povinnou evidenci pro dokumentaci spotřeby.

Příklad 1: provoz s GPS jednotkami ve strojích

Podnik s 10 ks zemědělské techniky 

Pořizovací náklady (při provozu mobilních aplikací AG Tracker pořizovací náklady úplně odpadají): 

10 ks GPS jednotek

37 750,-

10 ks čteček Dallas čipů

2 550,-

10 ks Dallas čipů s klíčenkou

 1 750,-

Montáž GPS do vozidel

9 000,-

Software Zelená nafta

4 500,-

CELKEM

55 370,-

Měsíční náklady na 10 vozidel 

Poplatek za službu AG Tracker + mobilní data 1 925,-

Roční náklady

Náklady na pořízení a provoz v 1.roce 78 470,-
Náklady v dalších letech 23 100,-