Video Video

Zvolte program, u kterého si chcete prohlédnout dostupná videa:


EVIDENCE PŮDY 2019 A KATASTR NEMOVITOSTÍ


Program Evidence půdy je nejpoužívanější software pro evidenci pachtovních smluv.

Můžete vyzkoušet zdarma po dobu 2 měsíců.

Naše Evidence půdy s programem Mapy provádí automatickou identifikaci cizích bloků pro vlastní a propachtované parcely.


Začátkem roku 2019 vstoupí v platnost nová vyhláška katastru nemovitostí, která v konečném důsledku zdražuje ceny dat katastru nemovitostí a stanovuje nové technické podmínky poskytování dat. Pro žádosti podané od 1.1.2019 budou soubory dat VFK obsahovat osobní údaje v anonymizovaném tvaru. Tj. pro "rozšifrování osob" budou muset být v software implementovány příslušné služby. Evidence půdy od naší firmy bude toto splňovat (podrobnosti dále v článku). 

ANONYMIZACE ÚDAJŮ A JEJÍ DŮSLEDKY

Co je anonymizace

Anonymizace údajů katastru nemovitostí vyplývá z pravidel GDPR, kdy každá osoba má právo vyžádat si údaje o tom, kdo požadoval nebo pracoval s jejími osobními údaji. ČÚZK toto pravidlo implementoval do dat katastru nemovitostí tak, že osobní údaje jsou předávány "v šifrované formě". Příslušný software pro práci s těmito daty tyto údaje pak následně "rozšifruje". Toto "rozšifrování" je prováděno pomocí webové služby. Program se spojí se serverem ČÚZK a vyžádá si jménem příslušné osoby rozšifrovaná data. Pro toto "rozšifrování" je nutné mít zajištěno na ČÚZK příslušné jméno a heslo. ČÚZK pak monitoruje přístupy k osobním údajům a je tak schopen sdělit, kdo a kdy si tyto údaje vyžádal. Program Evidence půdy od naší firmy bude na toto technicky připraven. Našim uživatelům pak stačí jen do února mít zajištěno přístupové jméno a heslo. Všichni uživatelé našeho programu Evidence půdy již obdrželi instrukce, jak v tomto případě postupovat.

Projeví se anonymizace údajů v aplikaci nahlížení do katastru?

Ne neprojeví. Nahlížení do katastru zůstává i nadále funkční v nezměněné formě.

Jak se anonymizace promítne na portálu farmáře

Informace v článku o zobrazování dat na portálu farmáře jsou neoficiální a mohou se změnit.

Na portálu farmáře měli původně zmizet vlastníci u pozemků zařazených do produkčního bloku. Dle posledních informací Ministerstvo zemědělství bude tyto údaje nadále zveřejňovat, ale přístup k údajům bude monitorován jako na ČÚZK. Tj. v momentě požadavku zobrazení jmen, adres a listů vlastnictví dojde pomocí webové služby ČÚZK k "rozšifrování dat". Přístup k datům tak přestane být anonymní a bude monitorován. Poslední data bez tohoto omezení budou k dispozici v lednu. Kdy bude realizace zobrazování anonymizovaných údajů na portále farmáře hotova nám není známo.

V každém případě však končí webová služba portálu farmáře, která umožňovala stáhnout "vlastníky a listy vlastnictví" u pozemků v produkčním bloku. Tuto službu využíval jak náš software, tak i některé konkurenční produkty. Do budoucna je tedy třeba aktualizovat údaje v evidenci půdy pomocí dat katastru nemovitostí nebo ručně, opisováním z portálu farmáře nebo z nahlížení do katastru. Naše firma doporučuje v Evidenci půdy provádět aktualizace pomocí dat katastru nemovitostí, a to pokud možno pomocí změnových dávek. Pokud je cena změnových dávek (viz. níže) nepřijatelná, pak lze volit i variantu "stavových dávek". Zde je třeba mít na vědomí, že o změnách, které byly dočasné mezi jednotlivými stavovými dávkami, se nic nedozvíte. Zde se jedná zejména o datum zániku vlastnictví, který nelze ze stavových dat jednoznačně určit. Případně mohou uniknout i několikanásobné převody pozemků. 

"Ruční sledování" změn v katastru podle portálu farmáře nebo pomocí nahlížení do katastru považujeme za nespolehlivé a pro větší objemy dat nevhodné.

Jak postupovat v Evidenci půdy

Naši uživatelé obdrželi v minulých dnech formulář pro zajištění přístupu pro webové služby ČÚZK a postup na zaslání žádosti. Do února 2019 je třeba si pomocí tohoto formuláře zajistit přístupové jméno a heslo. Pro všechny uživatele doporučujeme odebrat lednová data, tj. data stav k 31.12.2018. Pro uživatele, kteří berou data od nás, toto bude zajištěno automaticky. V případě, že odebíráte data na katastru nemovitostí, pak je třeba v každém případě podat žádost o data do 31.12.2018. Pouze tak Vám budou data poskytnuta v původní formě. Pokud podáte žádost po 31.12.2018, pak Vám katastrální úřad poskytne data v anonymizované formě. Tj. lednová data, stav k 31.12.2018, bude poskytován námi i katastrálními úřady v původním neanonymizovaném tvaru. Software Evidence půdy nebude v lednu na toto připraven. Koncem roku bude přístupná nová verze programu Evidence půdy, která umožní výpočet ceny dat a objednávku podle nových pravidel. Přesný postup včas zveřejníme. Důležité je seznámit se s novou tvorbou ceny u změnových a stavových dávek (viz. dále v článku) a připravit se na rozhodnutí, zda budete odebírat změnová nebo stavová data (kombinace nebude umožněna). Doporučujeme odběr změnových dat, byť toto je finančně mírně náročnější (výhody a nevýhody najde dále v článku).

ZÁKLADNÍ POJMY NUTNÉ PRO DALŠÍ ORIENTACI V ČLÁNKU

Stavová dávka - dávka dat katastru nemovitostí, která obsahuje pouze údaje k datu, kdy byla vygenerována. Neobsahuje historii.

Změnová dávka - obsahuje veškeré změny v katastru, které se udály v rozpětí od - do. Obsahuje tedy historii vlastnických vztahů.

Měrné jednotky - součet parcel a listů vlastnictví.

CENA DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Změna vyhlášky ČÚZK podstatně zdražuje data katastru nemovitostí. Cena dat se počítá nadále dle měrných jednotek. Cena za měrné jednotky se nemění, ale přestává platit pravidlo 1. odběr v roce je placený a 3 odběry jsou zdarma.

Cena dat katastru nemovitostí dle vyhlášky ČÚZK

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
6001 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 0,80 Kč
6002 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 2 Kč
6003 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 0,50 Kč
6004 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 1,60 Kč
6005 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,30 Kč
6006 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,80 Kč

 

 Poskytované slevy

Výdej dat Platba dle mj. 
1. zakoupení dat 100 %
1. opakované zakoupení v dalším roce 20 %
Každý další výdej v roce 3%
Minimální cena dat při 1 zakoupení 500 Kč
Minimální cena dat při opakovaném výdeji 100 Kč

Jaké je navýšení ceny dle vyhlášky ČÚZK u stavových dat

Vzhledem k tomu, že byly většinou odebírány 4 dávky ročně (tj. 1 + 3 zdarma) je navýšení ceny při stejném odběru o 9%.

Jaké je navýšení ceny dle vyhlášky ČÚZK u změnových dat

Zde ČÚZK podstatně zdražuje. Měrné jednotky se nepočítají pouze ze změn, ale počítají se z počtu měrných jednotek jako by se předávala změnová dávka. Tímto požadavkem by se srovnávala cena se stavovou dávkou. Dle výkladu ČÚZK ale je třeba zahrnout časové hledisko a zaplatit za všechny měsíce, které změnová dávka obsahuje. Tedy příklad pro lepší pochopení:

Odeberu úvodní dávku v lednu 2019, tj. stav k 31.12.2018. Dále pak odeberu jednu změnovou  dávku od 1.1.2019 do 31.5.2019. Tato dávka obsahuje změny v katastru za 5 měsíců. Zaplatím tak součet těchto částek:

20 % z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.12.2018 (už jsem odebíral data v minulosti)

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.1.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 28.2.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.3.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 30.4.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.5.2019 

Zaplatím tedy 5*3% z ceny měrných jednotek stavové dávky.

Odeberu úvodní dávku v lednu 2019, tj. stav k 31.12.2018 a změny za celý rok tj. 31.12.2018 - 30.11.2019, pak zaplatím 20% + 11 * 3%, tj. 33 %.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že cenová politika ČÚZK je postavena tak, že nemá smysl odebírat změnová data např. 1x ročně, ale pravidelně tj. 12x ročně. Cena je stejná. Vždy totiž zaplatím 33%, a to i pokud bych vynechal poslední odběr v roce a bral změny 31.12.2018 - 31.12.2019.

Výhody a nevýhody stavových a změnových dávek

Výhoda stavových je nižší cena. Velkou výhodou změnových dávek je kompletní informace o všech pohybech v katastru nemovitostí a průběžná údržba pachtovních smluv. Při stavových dávkách "je zcela ztracena" informace o pohybech v katastru mezi dvěma dávkami.

Příklad: Srovnání dat katastru nemovitostí po importu stavové a změnové dávky. Příklad na jedné parcele, kde se mění vlastnické díly.

 

Výsledek po importech dat stavové a změnové dávky

Chybná doba trvání vlastnictví po importu stavové dávky. Tj. ve stavové dávce chybí informace.

Import změnových dávek Import stavových dávek

1.2.2019 - 4.2.2019

Nováková 1/2

Novák 1/2

1.2.2019 - 30.9.2019 CHYBA

Nováková 1/2

Novák 1/2

5.2.2019-7.5.2019 

Řehořek 1/1

 INFORMACE NEDOSTUPNÁ

8.5.2019 - 30.9.2019

Volfovi 1/1

 INFORMACE NEDOSTUPNÁ

1.10.2019 

Kubala 1/1

1.10.2019 

Kubala 1/1

Při odběru stavových dávek dochází k výpadkům informací a "k chybným údajům" jako datum např. ukončení vlastnictví.

Při odběru stavových dávek může dojít k dalším chybovým efektům jako je například i chybné ukončení platnosti pozemku při zániku. Při odběru stavových dávek je třeba si být tohoto vědom. 

Další omezení pramenící z vyhlášky

Data katastru nemovitostí "pro rodné číslo" budou poskytovat výhradně katastrální úřady na základě ověření totožnosti.

 

 

Zelená nafta 2019 - důležité změny

AG info Vám zajistí spolehlivou a průkaznou evidenci zelené nafty.

S programem AG Tracker máte okamžitý přehled o Vaší firmě a navíc získáte zcela automatické podklady pro zelenou naftu

Od letošního roku se podstatně zjednodušuje evidence spotřeby pro „zelenou naftu". Novela umožňuje žadateli zvolit (1x ročně) režim podle normativu nebo skutečné spotřeby. Zjednodušení evidence je bezesporu velkým přínosem. K rozhodnutí je nutné odpovědět na základní otázky:

 1. Není normativní spotřeba podstatně menší než skutečná?
 2. Nedojde ke zpoždění plateb vratky za spotřební daň při platbě v normativním režimu?
 3. Jaké mohou být dopady při nepříznivých klimatických podmínkách při platbách v režimu normativů?

Následující článek by měl nastínit odpovědi na tyto otázky.

Důležité změny 

Výše vratky závisí na zemědělské prvovýrobě, intenzitě chovu a pěstovaných plodinách.

Způsob výroby

Kč / 1000 l

Pouze chov zvířat

9500

Rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy bez chovu zvířat

9500

Rostlinná výroba s chovem zvířat s intenzitou nad 0,3

9500

Rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy s intenzitou do 0,3

9500

Rostlinná výroba s chovem zvířat s intenzitou do 0,3

4380

Rostlinná výroba bez chovu zvířat a bez citlivých plodin a révy

4380

Výběr režimu prokazování spotřeby 

Žadatel si vybírá při prvním podání daňového přiznání ze dvou variant. Variantu nelze změnit během roku.

Varianty:

1. Na základě normativů PHM (bez evidence spotřeby, zdaňovací období kalendářní rok). 

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, budete mít u nás programovou podporu pro sestavení daňového přiznání.

2. Výkaz spotřeby PHM (evidence skutečné spotřeby, zdaňovací období kalendářní čtvrtletí). 

Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, zajistíme spolehlivou evidenci.

Podávání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává elektronicky. Způsob není zatím stanoven.

1. Na základě normativů PHM - 1x ročně.

Nevýhoda: s největší pravděpodobností bude zpožděné vyplacení vratky o 1 rok.

 2. Výkaz spotřeby PHM - 4x ročně.

Normativy 

Normativy byly údajně stanoveny tak, aby odpovídaly 85 - 110 % skutečnosti.

Normativy pro rostlinnou výrobu

Druh kultury / plodina Normativ l / ha / rok
Plodiny na orné půdě 90
Okopaniny a zelenina 174
TTP 43
Trvalé kultury 212

Normativy v živočišné výrobě 

Kategorie zvířat Normativ l / VDJ / rok
Dojnice 53,34
KBTPM 32,90
Telata 18,50
Jalovice, býci 43,62
Prasnice 7,00
Ostatní prasata 11,76
Ovce, kozy (nad 1 rok) 10,27
Koně 10,87
Nosnice, chov kuřic 0,405
Výkrm drůbeže 0,34

Příklad výpočtu

Zemědělská firma hospodaří na 500 ha, z toho 400 ha je orná půda (bez citlivých plodin), TTP 100 ha. Firma má živočišnou výrobu s intenzitou nad 0,3. V živočišné výrobě 170 VDJ KBTPM.

Roční normativní spotřeba (NS): 

Orná půda NS = 400 x 90 = 36 000
TTP NS = 100 * 43 = 4 300
KBTPM NS = 170 (VDJ) * 32,90 = 5 593
CELKEM NS = 45 893 l / rok, předpokládaná vratka = 45 893 * 9,5 = 435 983,5 Kč.

 

Pro kterou variantu se rozhodnout

Pro malé podniky je určitě režim podle normativů přínosem. Pro větší společnost bude rozhodující výpočet spotřeby podle normativů (viz příklad) a srovnání se skutečností 2018. Problémem je nyní chybějící prováděcí vyhláška a podrobnější informace (zákon byl zcela aktualizován až ve třetím čtení). Pro řadu firem bude podstatné i roční časové odložení platby vrácení spotřební daně (jak podle našeho názoru vyplývá ze současného znění zákona, nebude-li upraveno prováděcí vyhláškou).

Normativní spotřeba by údajně měla odpovídat 85 - 110 % skutečné spotřeby. V případě, že roční vratka činí více než 500 000,- Kč a spotřeba podle normativů je cca o 10 % nižší než je skutečná spotřeba, pak doporučujeme zvážit naše řešení pro vedení výkazu spotřeby "AG Tracker + Zelená nafta". Získáte tím zcela prokazatelnou evidenci a podstatně snížíte pracnost. Program AG Tracker je navíc primárně určen k tomu, aby společnost měla okamžitý přehled, a aby poskytla nástroj pro řízení a odměňování zaměstnanců. Podpora pro zelenou naftu činí jen malou část možností tohoto softwaru.  

Modelový příklad nákladů na spolehlivou a snadnou evidenci pro účely spotřeby PHM

Náš systém AG Tracker a program Zelená nafta vám zajistí spolehlivou a průkaznou evidenci pro nárokování spotřební daně. Jízdy z GPS jsou automaticky vyhodnoceny a kategorizovány do výkonu "celní správy". Spotřeba PHM je rozpočítána na základě údajů z čerpací stanice s respektováním různých zatížení strojů při práci na poli. Údaje jsou exportovány do programu Zelená nafta a automaticky sestaveno daňové přiznání. Program vede veškerou povinnou evidenci pro dokumentaci spotřeby.

Příklad 1: provoz s GPS jednotkami ve strojích

Podnik s 10 ks zemědělské techniky 

Pořizovací náklady (při provozu mobilních aplikací AG Tracker pořizovací náklady úplně odpadají): 

10 ks GPS jednotek

37 750,-

10 ks čteček Dallas čipů

2 550,-

10 ks Dallas čipů s klíčenkou

 1 750,-

Montáž GPS do vozidel

9 000,-

Software Zelená nafta

4 500,-

CELKEM

55 370,-

Měsíční náklady na 10 vozidel 

Poplatek za službu AG Tracker + mobilní data 1 925,-

Roční náklady

Náklady na pořízení a provoz v 1.roce 78 470,-
Náklady v dalších letech 23 100,-

Zveme všechny zemědělce na

Mezinárodní veletrh TECHAGRO 8. - 12. 4. 2018

do pavilonu B stánku č. 010

Zde se můžete seznámit s veškerými našimi programy.

Představíme zde i následující novinky pro rok 2018:

AG TRACKER  

systém pro sledování a vyhodnocení výkonů zemědělské techniky bez nutnosti dokupování přístrojů GPS a používání mobilního internetu.

 • využití prvků umělé inteligence pro identifikace práce na půdním bloku
 • sledování výkonů (ha, km, fůry) na bloky a plodiny
 • automatické rozpočty nafty s využitím normativů Výzkumného ústavu zemědělské techniky, přiřazení výkonů dle Celní správy, využití pro zelenou naftu.

Při registraci na našem stánku získáte možnost využívat tento systém 2 měsíce zdarma, a to na libovolném počtu vozidel.

EVIDENCE PŮDY 

nový systém aktualizace dat dle katastru nemovitostí s využitím informací ze změnových dávek (distribuce květen)

 • pozemky v cizích blocích, automatický výpočet pozemků na základě hranic, identifikace vlastníků (distribuce květen)
 • práce s podpachtovními smlouvami (distribuce květen)
 • nové bilanční sestavy pachtovních smluv (distribuce květen)
 • nový jednoduchý způsob vystavování pachtovních smluv (distribuce červenec, srpen)

 

 

 

Automatická identifikace parcel do "cizích" bloků

Potřebujete rychle dohledat, kdo užívá Vaše nebo Vám propachtované pozemky?

Automatická identifikace pozemků Vám v tomto pomůže.

Co je třeba:

 1. Mít instalovány programy Evidence půdy a Mapy (pokud nemáte, zapůjčíme).
 2. Zadat čísla parcel vlastních pozemků nebo propachtovaných pozemků.
 3. Odeslat pozemky na zpracování do programu Mapy.

Co získáte:

 1. Jméno a IČO uživatele bloku.
 2. Číslo produkčního bloku.
 3. Zařazení parcely do produkčního bloku a to včetně výměry, jakou do produkčního bloku spadá.

Nejste uživateli programu Evidence půdy nebo Mapy?

Oba programy Vám můžeme poskytnout na dobu 2 měsíců zdarma. 

Video - automatická identifikace

Ukázka z programu

Identifikace parcel do cizího bloku

 

Objednávka programů na zkoušku (zdarma)Vyplněním následujícího formuláře si můžete objednat naše programy na vyzkoušení po dobu jednoho měsíce v plné verzi zdarma. Následně obdržíte mail s pokyny a přístupem ke stažení programů. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se prosím obraťte na naši technickou podporu. Při přechodu na placenou verzi zůstávají všechny údaje zachovány.

Vyplnění všech polí je povinné.


Název firmy nebo jméno:
Kontaktní osoba:
Ulice:  Čp.:   
Obec:  PSČ: 
Kontaktní telefon:  IČ:     
Email:
Zaškrtněte programy, o které máte zájem:
Agronom Agronomické plány
Akcie Evidence půdy
Evidence mléčného a masného skotu Evidenční karta
Hospodářský registr koz Hospodářský registr ovcí
Hospodářský registr skotu Katastr nemovitostí
Mapy Mechanizace
Sklizeň a vážní deník
Opište číslo (antispam kontrola): 2575 

Podkategorie