Evidence pozemků 2020

 • nejrozšířenější program pro pachtovní smlouvy v ČR
 • nyní s novým rychlým mapovým modulem
 • používají velké firmy (i nad 20 000 ha) až po malé farmy, reference poskytneme na vyžádání
 • navštívíme Vás, program předvedeme a zároveň zavedeme do zkušebního režimu

Mapová vizualizace právního důvodu užívání pozemků v produkčním bloku

Nový mapový modul Vám snadno a rychle zobrazí pozemky, pozemky na smlouvě, vizualizuje  stav právního důvodu užívání u všech pozemků ve vybraném produkčním bloku.

Evidence pachtovních a podpachtovních smluv v relaci s katastrem nemovitostí

 • pravidelná automatická aktualizace dat katastru nemovitostí („bez chození na katastrální úřad“)
 • indikace nesouladů pachtovních a podpachtovních smluv proti katastru nemovitostí

Sledujeme dražby zemědělských pozemků

 • na základě objednávky Vás informujeme o dražbách ve Vámi vybraných katastrech
 • pozemky, které užíváte, jsou automaticky označeny

Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

 • automaticky označíme pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ve Vaší evidenci

Jednoduché sestavení pachtovních smluv

 • mnoho algoritmů výpočtu pachtu
 • automatická aktualizace cen pozemků podle průměrné ceny v katastru
 • automatická aktualizace cen pozemků dle BPEJ
 • možnost různých příplatků (např. za honitbu)
 • sestavení textace a příloh dle individuálních požadavků
 • automatické vyřazení „okrajových pozemků v produkčním bloku“ ze smluv
 • daň z nemovitosti jako přípočet nebo součást pachtu

Automatická identifikace chyb v evidenci

 •  smlouvy, pozemky  a listy vlastnictví

Krácení a přepočty pachtů

 • navýšení pachtu je velice jednoduché
 • pacht můžete krátit při náběhu nebo ukončení smlouvy

Výplata pachtů

 • možnost „kumulace pachtů“
 • výplata v hotovosti, složenkou, na účet