Evidence půdy

PROGRAM PRO EVIDENCI POZEMKŮ S NEJDELŠÍ TRADICÍ A NEJVĚTŠÍM ROZŠÍŘENÍM V ČR

NYNÍ NOVĚ AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE PARCEL DO CIZÍCH BLOKŮ

MĚJTE SVOJE DATA POD KONTROLU, JEDNÁ SE O CITLIVÉ ÚDAJE.

POTŘEBUJETE ZJISTIT POZEMKY NEZNÁMÝCH VLASTNÍKŮ - S NÁMI ZJISTÍTE RYCHLE A ZDARMA - NAPIŠTE, ZAVOLEJTE.

 • Minimalizujeme náklady na evidenci.
 • Naše automatické kontroly zajistí správnost Vašich dat oproti katastru nemovitostí.
 • Program přebírá informace z portálu farmáře, dat katastru nemovitostí a z webové aplikace nahlížení do katastru.
 • Data katastru nemovitostí poskytujeme on-line za stejnou cenu jako katastrální úřady.
 • Zdarma informace o parcelách katastru nemovitostí a listech vlastnictví zařazených do produkčních bloků.
 • Ověření vlastníků prostřednictvím internetu s převzetím údajů do programu.
 • Objednávání dat katastru nemovitostí z programu, automatická aktualizace 4x ročně (termíny odběru lze nastavit na libovolné měsíce), možnost objednávání dat katastru nemovitostí: polygonem, listy vlastnictví, celé katastry, výběr dle kultury, druhu parcely,...
 • Hlídáme dražby pozemků v evidenci a v katastrech, kde hospodaříte.
 • Hlídáme exekuce pozemků na kterých hospodaříte.
 • K datům má přístup pouze pověřený pracovník.

TŘI PILÍŘE EVIDENCE POZEMKŮ

 1. Listy vlastnictví stahované webovou službou z portálu farmáře (eAgri).
 2. Data katastru nemovitostí.
 3. Zobrazení informace o listu vlastnictví v "nahlížení do katastru" s možností převzetí údajů.

INFORMACE O POZEMCÍCH A LISTECH VLASTNICTVÍ IHNED A BEZ NÁKLADŮ

 1. Pro digitalizovaná území získáte pomocí internetu každý měsíc zdarma:
  • aktuální zařazení pozemků do produkčních bloků, včetně výměry „v bloku“
  • aktuální vlastníky a listy vlastnictví
 2. Program na základě těchto údajů provede:
  • aktualizaci Vašich údajů
  • doporučí smlouvy pro zrušení a aktualizaci
  • doporučí nové vystavení smluv
 3. Program dohledá na internetu pozice parcel a umožní jejich zobrazení v programu MAPY.
 4. V nedigitalizovaných územích program umožňuje:
  • dávkové dohledání aktuálních vlastníků na „internetu“
  • doporučí smlouvy na aktualizaci a zrušení
  • doporučí nové vystavení smluv
 5. Zobrazí bydliště na http://www.mapy.cz/, http://maps.google.cz.

Program přináší nové postupy v evidenci půdy. Podstatně zjednodušuje a urychluje práci.

NOVÝ ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ Z PROGRAMU

V programu lze zadat katastry s nastavením filtru na kultury, druhy pozemků atd. Po odeslání objednávky je cca po 10 min. zobrazena cena dat. Po potvrzení ceny obdržíte e-mailem fakturu. Po zaplacení máte ihned data v programu k dispozici. V ceně jsou 4 dodávky v rámci jednoho roku. Cena dat je dána ceníkem ČÚZK (cenu nenavyšujeme). Data poskytujeme na základě smlouvy s ČÚZK.

NOVÝ PRINCIP SIGNALIZACE SPRÁVNOSTI VYSTAVENÝCH SMLUV

Osoby a listy vlastnictví byly doplněny o nový příznak, který signalizuje správnost vystavení smluv ("ok") pro osobu, LV nebo chybějící pozemky na smlouvě ("X"), případně chybně zahrnutý pozemek do smlouvy ("#"). Příznaky umožňují velice rychlou orientaci a odstranění případných nedostatků.

NOVÉ AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Program provádí automatické aktualizace dle portálu farmáře a dle dat katastru nemovitostí. Po importech dat a aktualizaci dle portálu farmáře je prováděna aktualizace zbývajících katastrů (případně pozemků) dle dat katastru nemovitostí.

NOVÉ POSTUPY PRO REVIZE POZEMKŮ

Program je vybaven funkcemi pro rychlou revizi pozemků po provedení aktualizace:

 1. Editor nově doplněných pozemků.
 2. Editor změněných pozemků (včetně změn na listu vlastnictví).
 3. Editor zrušených pozemků.
 4. Editor bloků se změněnými a novými pozemky.
 5. Editor listů vlastnictví dotčených změnou při aktualizaci.
 6. Editor osob dotčených změnou při aktualizaci.

NOVÉ PROPOJENÍ S PROGRAMEM MAPY

Program Mapy umožňuje zobrazení pozemků na LV, jejich dohledání a případné vyjmutí "ze smluv". Program byl upraven tak, aby maximálně urychlil a optimalizoval revizi pozemků.


Identifikace parcel, zavedení evidence půdy

Nabízíme zakázkové zpracování identifikace parcel (PK, KN) do bloků, zavedení evidence půdy.

Evidence půdy v zemědělském podniku je dynamickou agendou, která se neustále mění v závislosti na vývoji vlastnických vztahů, tj. na změnách v katastru nemovitostí a pachtu. Z podstaty této evidence tak vyplývá jeden ze základních úkolů agendy: udržení vlastní evidence v relaci s katastrem nemovitostí. Z tohoto důvodu je program vybaven "Průvodcem pro dohledání nesouladů" (volba "Kontrola" v hlavním menu). Tento průvodce na základě změnové (případně aktualizační) dávky z katastru nemovitostí dohledá rozdíly ve vlastní evidenci, navrhne smlouvy na zrušení, smlouvy na aktualizaci a případně vystaví nové smlouvy.

Samostatná kontrola registru smluv, pak odstraňuje chyby způsobené převážně lidským faktorem. V tomto chodu proběhne kontrola vlastní databáze a jsou opět navrženy smlouvy na aktualizaci, zrušení a v případě "opomenutých" pozemků pak i nové smlouvy na vystavení.

Program Evidence půdy obsahuje 3 moduly:


Katastr nemovitostí:

Evidence půdy: Katastr nemovitostí

 • import z katastru
 • vyhledávání informací dle osoby, LV, pozemku
 • vyhledávání přečíslovaných pozemků
 • vedení historie (možnost zobrazit stav katastru ke dni)
 • tisk LV, seznamů,...
 • výběry množin a jejich tisk

Evidence půdy: Katastr nemovitostí

Pro import dat z katastru nemovitostí je možné využívat pouze změnové dávky. Cena změnových dávek je podstatně nižší. Změnové dávky umožňují snadné vyhledání změn za období (převody vlastnictví, zrušené a přečíslované pozemky atd.), umožňují vedení historie katastru a zobrazení stavu katastru a vlastnictví k určitému dni. Data katastru nemovitostí lze zakoupit na katastrálním úřadě, obcím a dalším státním institucím jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s programem Mapy je možné zobrazit pozemek (množinu pozemků) na mapě katastru.


Evidence půdy:

 • evidence osob, LV, užívaných pozemků, pachtovních smluv, pachtu
 • výpočet pachtu s možností připočítání daně z nemovitosti (všem nebo 1 plátce), řada algoritmů výpočtu pachtu, cca 25 typů přílohy ke smlouvám
 • možnost přebírání údajů z katastru nemovitostí, aktualizace údajů podle změn v katastru
 • náhrady a vydané pozemky
 • evidence podnájmů s možností zápočtu pachtu
 • výpočet cen pozemků
 • možnost identifikace pozemků do produkčních bloků, případně do "evidenčních parcel"
 • registr produkčních bloků s vazbou na LPIS
 • automatické hlídání smluv při změnách pozemků, LV
 • vedení kompletní historie (pozemků, LV, osob, smluv, atd.), možnost zpětného zobrazení stavu k určitému dni

Obrázek je ze samostatného modulu Mapy (není součástí Evidence půdy) a demonstruje zobrazení pozemků z jedné smlouvy na produkčním bloku.

Evidence půdy zajišťuje plně tuto agendu v zemědělském podniku (farmě). Údaje lze zadávat "ručně" nebo přebírat z katastru nemovitostí (doporučeno). Algoritmus pro výpočet pachtu je parametrický a pokrývá zatím všechny požadované algoritmy. Pacht je přenášen do Registru plateb. Veškeré změny na pozemcích a LV generují příznak "smlouvy k revizi" a je tedy možné smlouvy ukončit a "přepočítat," případně uzavřít nové. Program umožňuje evidovat podpachtovní smlouvy (záporný pacht, tj. pronajímám pozemky). Pozemky je možné zařazovat (identifikovat) do produkčních bloků nebo i do "evidenčních parcel" (tj. pozemků KN bez LV). Dále je zajištěna evidence směn a vydaných pozemků. Ve spolupráci s programem Mapy lze velice snadno provádět identifikaci do produkčních bloků, výběr pozemků do vlastní evidence a využívat řadu zobrazovacích funkcí (např. zobraz pozemek, pozemky na smlouvě atd.)


Registr plateb:

Evidence půdy: Registr plateb

 • evidence předpisů plateb a jejich výplat
 • možnost kumulace více předpisů plateb při jedné výplatě
 • výplata v hotovosti, B-složenky, elektronické bankovnictví
 • možnost výplaty v % z celkové částky, pevnou částkou, vše
 • přesměrování plateb na zástupce
 • množinové operace pro výběr osob a předpisů k výplatě
 • rozesílání hromadných dopisů

Registr plateb umožňuje "kumulovat" předpisy pachtů, případně pachtu s jinými typy předpisů výplat (dividendy, podíly,...), umožňuje provádět částečné výplaty (splátky). Program kompletně eviduje předpisy a jejich úhrady. Součástí je vazba na elektronické bankovnictví a B-složenky České pošty.