Ostatní Ostatní

BALÍČEK PROGRAMŮ PRO FARMY DO 200 ha a 50 VDJ SPLŇUJÍCÍ NÁROČNÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

JEDNODUŠE, EFEKTIVNĚ, PROFESIONÁLNĚ

Balíček programů obsahuje programy AGRONOM ® PRIMA, STÁJOVÝ REGISTR PRIMA, EVIDENCE PASTVY - PASTEVNÍ DENÍK PRIMA. Programy jsou limitovány na uvedené ha a DJ. Programy v provedení PRIMA jsou optimalizovány na farmy s uvedenou velikostí, tj. neobsahují všechny funkce z programů AGRONOM ®, STÁJOVÝ REGISTR, EVIDENCE PASTVY (tj. programů bez označení PRIMA). Provedení PRIMA je zejména optimalizováno na zajištění nutných legislativních funkcí na farmě s uvedenou velikostí a to z hlediska hnojení, ochrany, evidence skotu a pastvy.

Ceník AG INFO PRIMA
Povinné evidence každého zemědělce (článek z týdeníku Zemědělec 23/2007)


AGRONOM ® - PRIMA

 • Vedení ze zákona povinné evidence, hlídaní limitů dle dotačních titulů, nitrátové směrnice a dalších předpisů
 • Evidence hnojení – dle nařízení vlády č.91/2007 Sb. a i zpětně dle předchozích vyhlášek
 • Evidence hnojení dle metodiky ÚKZÚZ (sešit A, B) včetně výpočtu bilancí živin
 • Evidence ochrany – dle nařízení vlády č.371/2006 Sb. a i zpětně dle předchozích vyhlášek
 • Plány hnojení a osevu – dle metodiky ÚKZUZ, včetně výpočtu bilancí živin
 • Kontroly aplikovaného množství živin – dle dotačních titulů, nitrátové směrnice,…
 • Kontrola předepsaných limitů nitrátové směrnice – omezení přebírána z iLPIS
 • Evidence pro ekologické hospodaření – podklady pro kontroly a povinnou evidenci
 • Sklady – s odepisováním přípravků na produkční bloky

Funkce nezbytné pro vedení evidence (ověřeno praktickým provozem):

 • Vedení historie bloků – podpora pro přečíslování v LPIS, změna výměry atd.

Funkce pro efektivní práci:

 • Import údajů z internetu (iLPIS) – bloky, předepsaná omezení, půdní rozbory, zařazení do LFA, katastrů...
 • Množinové operace – hromadná zadávání osevu, hnojení, ochrany,...
 • Velké množství sumárních, přehledových sestav – "oblíbené sestavy," tisk sestav pro množinu
 • Uživatelské nastavení vstupních formulářů
 • Možnost přechodu na program Agronom ®
 • Návaznost na další programy - Mapy, Evidence půdy, ...

STÁJOVÝ REGISTR - PRIMA

 • Vedení ze zákona povinné evidence – stájový registr, hlášení centrální evidenci
 • Stájový registr – certifikace Českomoravským svazem chovatelů
 • Hlášení centrální evidenci – export hlášení v digitálním tvaru
 • IBR a zdravotní karta – evidence vyšetření a terapie, export dat pro veterináře
 • Evidence krmiv
 • Vedení historie stavů zvířat – výpisy stavů zvířat k datu
 • Ekologické hospodaření – podklady pro povinnou evidenci
 • Řada sumarizačních a přehledových sestav (i k datu v minulosti)
 • Import údajů o zvířatech z centrální evidence – nasazení počátečních stavů, kontrola oproti centrální evidenci
 • Funkce pro hromadné a snadné zadávání pohybů – prodej, nákup, úhyn atd.
 • Možnost přechodu na rozšířenou evidenci mléčného nebo masného skotu

EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK – PRIMA

 • Vedení zákonné povinnosti evidence statkových hnojiv na pastvě – výpočet dle nařízení vlády č.91/2007 Sb.
 • Evidence pastvy pro EAFRD (limity N kg/ha) – kontrola min. a max. N kg/ha
 • Evidence pastvy pro HRDP (limity VDJ/ha) – pastevní deník, kontrola intenzit VDJ/ha
 • Plány pasení – s kontrolou limitů N kg/ha, zatížení pastvy VDJ/ha, pasené dny u stáda,..
 • Výpočty intenzit VDJ/ha dle různých vyhlášek
 • Maximálně jednoduchá rychlá evidence pastvy
 • Možnost záznamu pastvy na část dne
 • Import dat z internetu (bloky iLPIS)

Demoverzi programu zasíláme zdarma → kontaktujte nás nebo si rovnou můžete demoverzi objednat!

AG info, programy pro zemědělství

Pro snadnější orientaci jsme programy rozdělili do sekcí "rostlinná výroba", "chovatelé zvířat",atd.(viz. levé menu programu). Před objednáním programů doporučujeme se seznámit se slevovými balíčky.

Abecední seznam programů:

Agronom ® * Akcie * AG TrackerDaně z nemovitostí * Evidence skotu * Evidence pastvy a pastevní deník * Evidence půdy * Evidenční karta * GEOAGRI * Honitby ® * Hospodářský registr skotu (ovcí, koz) * Katastr nemovitostí * Mapy * Mechanizace * Produkce statkových hnojiv * Sklizeň a vážní deník * Zelená nafta


Vyberte si balíček software, který vyhovuje Vaší činnosti

Balíčky pro pěstitele plodin

Balíčky pro chovatele zvířat

Ceník a objednávka programů, balíčků.