EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK

VIDEOUKÁZKY Z PROGRAMU

KOMU JE PROGRAM URČEN

Všem zemědělcům, kteří pasou zvířata. Povinnost evidence pastvy vyplývá z povinnosti vést evidenci hnojení (zákon č. 156/1998 Sb.). Další povinnosti přináší zařazení pozemků do zranitelných oblastí (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.), čerpání dotací dle AEO EAFRD (nařízení vlády č. 79/2007 Sb.).

PROGRAM RESPEKTUJE UVEDENÉ ZÁKONY

  • Vede evidenci hnojení.
  • Kontroluje předepsané limity N kg/ha.
  • Kontroluje povolenou dobu pasení.
  • Eviduje seče a kontroluje jejich správnost.

NUTNÉ POŽADAVKY NA VEDENÍ EVIDENCE PASTVY

Z hlediska následných kontrol je nutné nezbytně dodržet tyto základní požadavky:

  • Zvířata odpovídají stavu v centrální evidenci.
  • Pozemky, jejichž označení a výměry odpovídají stavu v LPIS.
  • Při čerpání dotací dle AEO EAFRD pak je nutné i správné zařazení pozemků do jednotlivých managementů a to včetně evidence výměr těchto managementů.

JAK JEDNODUŠE

  • Automatem jsou převzety údaje o pozemcích (včetně závazků AEO EAFRD) z portálu farmáře. Pozemky mohou být spojeny do pastevních areálů.¨
  • Údaje o zvířatech lze převzít z portálu farmáře, lze provádět i aktualizace (změny stavu), případně lze převzít tyto údaje i z centrální evidence. Zvířata mohou být dle stájí zařazeny do stád.
  • Evidence pastvy se pak už jen provádí zadáním pastvy: "stádo", "areál (nebo blok)" a "od-do".

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE ÚDAJŮ O BLOCÍCH A ZÁVAZCÍCH AEO EAFRD

Program využívá zcela nové technologie a umožňuje pomocí připojení k internetu automaticky aktualizovat údaje o pozemcích (LPIS) a závazcích AEO EAFRD (SZIF). Soulad s LPIS a závazky AEO EAFRD je nutným předpokladem správné evidence. Při spuštění programu se kontrolují změny v LPIS, při změnách je nabídnuta aktualizace dat.

EVIDENCE NA ZVÍŘE JE JEDNODUŠŠÍ NEŽ NA KUSY V KATEGORII

Evidence zvířat na pastvě bývá často zjednodušována na evidenci počtu zvířat v kategorii. Tato evidence je paradoxně pracnější (pokud hovoříme o počítačovém zpracování). Kategorie zvířat je závislá na stáří zvířete. Při tomto způsobu „dle kategorií“, je nutné vést oddělenou evidenci zvířat a zde neustále přepočítávat sumáře zvířat za kategorii a stádo. Zcela logicky se nabízí otázka, proč vést evidenci takovým způsobem, když každý zemědělec má k dispozici údaje o chovaných zvířatech v digitální formě a to včetně narození a plemen (centrální evidence zvířat, účetní moduly, programy zootechnické evidence,...).

NEZAPOMEŇTE NA „VÝMĚRU U VODY“

Z nitrátové směrnice (nařízení vlády č. 103/2007 Sb.) a z pravidel AEO EAFRD (nařízení vlády č. 79/2007 Sb.) vyplývá povinnost zachovat 3 metrový ochranný pás u vody při hnojení. Dle současného výkladu se doporučuje vyjmout tuto plochu v evidenci hnojení i při pastvě zvířat.

EVIDENCI PASTVY – JEDNODUŠEJI A RYCHLEJI TO NEJDE

Program firmy AG info využívá všech dostupných datových zdrojů a je optimalizován tak, aby evidence pastvy minimálně zatěžovala zemědělce. Vede automaticky evidenci hnojení na pastvě a kontroluje nedodržení limitů N kg/ha dle AEO EAFRD. Součástí je i evidence sečí. Jak program pracuje? Po instalaci a zadání přístupového hesla si automaticky stáhne údaje o pastvinách a o závazcích AEO EAFRD. Při jakékoliv změně na portálu LPIS (bloky a AEO EAFRD) je tato změna signalizována, jsou stažena a aktualizována data. Údaje o zvířatech je možné importovat z dat centrální evidence zvířat, z portálu farmáře nebo z evidencí zvířat AG info. Po importu dat je nutné zařadit zvířata do stád (při importu je možné automatické rozdělení dle stájí). Produkční bloky je možné spojit do pastevních areálů. Celá evidence pastvy pak spočívá v zadání stádo, blok (areál) a od kdy do kdy. Program z těchto údajů automaticky generuje evidenci hnojení na pastvě, hlídá maxima a minima N kg/ha dle pravidel AEO EAFRD. Program je vybaven dvoustupňovým systémem kontrol. Již při zadávání je kontrolována správnost údajů (např. zda je v termínu povolená pastva,…). Při každém spuštění pak probíhají na pozadí detailní automatické kontroly.

PLÁNY PASENÍ A OPTIMALIZACE PASTVY

S modulem pro plánování je možné optimalizovat pastvu, s tím, že už v tomto stádiu lze využít množství N kg/ha k optimalizaci využití pastvin. Program pak umožňuje sledovat a optimalizovat zatížení pozemků jak s pomocí DJ (VDJ), tak i s využitím produkce N kg/ha.

KALENDÁŘE PASTVY, GRAFY INTENZIT

Program obsahuje kalendáře pastvy stád a jednotlivých zvířat. Dále jsou k dispozici grafy velikosti stád (DJ/VDJ) a grafické zobrazení pasených výměr.

DETAILY, KTERÉ V PRAXI OCENÍTE

Program vychází z praktických zkušeností s evidencí pastvy od roku 2000. Umožňuje evidenci pastvy na hodiny, současnou pastvu na více blocích, současnou pastvu stád na stejných blocích. To jsou detaily, které v praxi oceníte.