Dokumenty ke stažení - Agronom®

 

Kontroly

 1. Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020 (eAGRI)
 2. Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 (eAGRI)
 3. Kontroly podmíněnosti Cross Compliance - dokumenty ke stažení 2009 - 2020 (eAgri)
 4. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ (SZIF)
 5. Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních podmínek a jejich důsledky (Zemědělský svaz ČR)

 

Dotace

 1. Dotace 2019 a 2020 - novinky (eAGRI)
 2. 3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020 (SZIF)
 3. Dotace 2020 - prezentace (VÚVR)
 4. Dotace 2019 a 2020 - metodické příručky, aktuality (eAGRI)
 5. Dotace 2019 - prezentace (VÚVR)

 

Hnojení

 1. Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním (Zemědělský svaz ČR)
 2. Nitrátová směrnice - prezentace (VÚVR)
 3. Hnojivé látky - prezentace (VÚVR)
 4. Plány hnojení a bilance živin (VÚVR)
 5. Nitrátová směrnice - s účinností ke dni 1. 3. 2018 došlo k novelizaci nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (VÚRV)
 6. Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší (Zemědělský svaz ČR)
 7. Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech, 2. vydání pro období 2016 - 2020 (VÚVR)
 8. Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát (VÚVR)
 9. Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (VÚRV)
 10. Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (VÚRV)
 11. Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy (VÚRV)
 12. Vzor havarijního plánu (eAGRI)
 13. Skladová karta pro polní složiště hnoje (VÚVR)
 14. Lhůty - povinnost zaznamenat aplikaci hnojiv, pomocných látek, upravených kalů, sedimentů a pastvu zvířat do 30 dnů, záznamy archivovat 10 let.

 

Ochrana

 1. Informace ke zkracování ochranných vzdáleností - tzv. "všeobecné pravidlo" (eAGRI)
 2. Příloha č. 2 Tabulky zkrácení ochranných vzdáleností (eAGRI)
 3. Přípravky na ochranu rostlin - minimalizace úletu přípravků (ÚKZÚZ)
 4. Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - rok 2018 (ÚKZÚZ)
 5. Včelstva v LPIS od 5. 3. 2018 (eAGRI)
 6. Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)
 7. Ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí (SZÚ)
 8. Zjednodušení přípravy oznámení aplikace POR včelařům (eAGRI)

 

Eroze od 1. 1. 2021

 1. DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny: Od roku 2021 se již podmínka standardu bude vztahovat na DPB s kulturou standardní orná půda i mimo erozně ohrožené plochy (výjimka - biopásy, ochrana čejky chocholaté)

 

Eroze od 1. 1. 2020

 1. Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha plochy prostřednictvím standardu DZES 7d) (eAGRI)

 

Eroze od 1. 1. 2019

 1. Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 (eAGRI)
 2. Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. 1. 2019 (eAGRI)
 3. Průvodce zemědělskou Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 (eAGRI)
 4. Informační podpora zemědělských podnikatelů (str. 8 - 19) (Zemědělský svaz ČR)
 5. DZES 5 - prezentace (VÚVR)
 6. Portál farmáře - Registr půdy LPIS
  • Tisky - 12. Nová erozní ohroženost DPB
  • Mapa - Životní prostředí - Eroze - Eroze od 1. 1. 2019 - DPB eroze - Zdrojová vrstva eroze
  • Příručky - Eroze od roku 2019 (eAGRI)
  • Příručky - Kreslení a výměna dat s GPS
  • Exporty - Dotace - Klasifikace EPH plodin pro eroze - ochranné funkce NOF a SOF
  • Exporty - Dotace - Klasifikace EPH plodin pro eroze - způsobilosti pro pásy a obsevy

 

Portál farmáře 

 1. Návod - Jak vytvořit zákres zemědělských parcel na Portálu farmáře
 2. Návod - Jak vytvořit zákres zemědělských parcel z vytvořených pracovních zákresů na Portálu farmáře

 

Ostatní

 1. Závazný metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků (eAGRI)
 2. VÚVR - aktuality
 3. Informační podpora zemědělských podnikatelů (Zemědělský svaz ČR)
 4. Sbírka zákonů od r. 1945 (MVČR)
 5. Obrazový atlas plevelů (VÚVR)
 6. Plevele odolné proti herbicidům, invazní a expanzivní plevele