EVIDENCE PŮDY 2019 A KATASTR NEMOVITOSTÍ


Program Evidence půdy je nejpoužívanější software pro evidenci pachtovních smluv.

Můžete vyzkoušet zdarma po dobu 2 měsíců.

Naše Evidence půdy s programem Mapy provádí automatickou identifikaci cizích bloků pro vlastní a propachtované parcely.


Začátkem roku 2019 vstoupí v platnost nová vyhláška katastru nemovitostí, která v konečném důsledku zdražuje ceny dat katastru nemovitostí a stanovuje nové technické podmínky poskytování dat. Pro žádosti podané od 1.1.2019 budou soubory dat VFK obsahovat osobní údaje v anonymizovaném tvaru. Tj. pro "rozšifrování osob" budou muset být v software implementovány příslušné služby. Evidence půdy od naší firmy bude toto splňovat (podrobnosti dále v článku). 

ANONYMIZACE ÚDAJŮ A JEJÍ DŮSLEDKY

Co je anonymizace

Anonymizace údajů katastru nemovitostí vyplývá z pravidel GDPR, kdy každá osoba má právo vyžádat si údaje o tom, kdo požadoval nebo pracoval s jejími osobními údaji. ČÚZK toto pravidlo implementoval do dat katastru nemovitostí tak, že osobní údaje jsou předávány "v šifrované formě". Příslušný software pro práci s těmito daty tyto údaje pak následně "rozšifruje". Toto "rozšifrování" je prováděno pomocí webové služby. Program se spojí se serverem ČÚZK a vyžádá si jménem příslušné osoby rozšifrovaná data. Pro toto "rozšifrování" je nutné mít zajištěno na ČÚZK příslušné jméno a heslo. ČÚZK pak monitoruje přístupy k osobním údajům a je tak schopen sdělit, kdo a kdy si tyto údaje vyžádal. Program Evidence půdy od naší firmy bude na toto technicky připraven. Našim uživatelům pak stačí jen do února mít zajištěno přístupové jméno a heslo. Všichni uživatelé našeho programu Evidence půdy již obdrželi instrukce, jak v tomto případě postupovat.

Projeví se anonymizace údajů v aplikaci nahlížení do katastru?

Ne neprojeví. Nahlížení do katastru zůstává i nadále funkční v nezměněné formě.

Jak se anonymizace promítne na portálu farmáře

Informace v článku o zobrazování dat na portálu farmáře jsou neoficiální a mohou se změnit.

Na portálu farmáře měli původně zmizet vlastníci u pozemků zařazených do produkčního bloku. Dle posledních informací Ministerstvo zemědělství bude tyto údaje nadále zveřejňovat, ale přístup k údajům bude monitorován jako na ČÚZK. Tj. v momentě požadavku zobrazení jmen, adres a listů vlastnictví dojde pomocí webové služby ČÚZK k "rozšifrování dat". Přístup k datům tak přestane být anonymní a bude monitorován. Poslední data bez tohoto omezení budou k dispozici v lednu. Kdy bude realizace zobrazování anonymizovaných údajů na portále farmáře hotova nám není známo.

V každém případě však končí webová služba portálu farmáře, která umožňovala stáhnout "vlastníky a listy vlastnictví" u pozemků v produkčním bloku. Tuto službu využíval jak náš software, tak i některé konkurenční produkty. Do budoucna je tedy třeba aktualizovat údaje v evidenci půdy pomocí dat katastru nemovitostí nebo ručně, opisováním z portálu farmáře nebo z nahlížení do katastru. Naše firma doporučuje v Evidenci půdy provádět aktualizace pomocí dat katastru nemovitostí, a to pokud možno pomocí změnových dávek. Pokud je cena změnových dávek (viz. níže) nepřijatelná, pak lze volit i variantu "stavových dávek". Zde je třeba mít na vědomí, že o změnách, které byly dočasné mezi jednotlivými stavovými dávkami, se nic nedozvíte. Zde se jedná zejména o datum zániku vlastnictví, který nelze ze stavových dat jednoznačně určit. Případně mohou uniknout i několikanásobné převody pozemků. 

"Ruční sledování" změn v katastru podle portálu farmáře nebo pomocí nahlížení do katastru považujeme za nespolehlivé a pro větší objemy dat nevhodné.

Jak postupovat v Evidenci půdy

Naši uživatelé obdrželi v minulých dnech formulář pro zajištění přístupu pro webové služby ČÚZK a postup na zaslání žádosti. Do února 2019 je třeba si pomocí tohoto formuláře zajistit přístupové jméno a heslo. Pro všechny uživatele doporučujeme odebrat lednová data, tj. data stav k 31.12.2018. Pro uživatele, kteří berou data od nás, toto bude zajištěno automaticky. V případě, že odebíráte data na katastru nemovitostí, pak je třeba v každém případě podat žádost o data do 31.12.2018. Pouze tak Vám budou data poskytnuta v původní formě. Pokud podáte žádost po 31.12.2018, pak Vám katastrální úřad poskytne data v anonymizované formě. Tj. lednová data, stav k 31.12.2018, bude poskytován námi i katastrálními úřady v původním neanonymizovaném tvaru. Software Evidence půdy nebude v lednu na toto připraven. Koncem roku bude přístupná nová verze programu Evidence půdy, která umožní výpočet ceny dat a objednávku podle nových pravidel. Přesný postup včas zveřejníme. Důležité je seznámit se s novou tvorbou ceny u změnových a stavových dávek (viz. dále v článku) a připravit se na rozhodnutí, zda budete odebírat změnová nebo stavová data (kombinace nebude umožněna). Doporučujeme odběr změnových dat, byť toto je finančně mírně náročnější (výhody a nevýhody najde dále v článku).

ZÁKLADNÍ POJMY NUTNÉ PRO DALŠÍ ORIENTACI V ČLÁNKU

Stavová dávka - dávka dat katastru nemovitostí, která obsahuje pouze údaje k datu, kdy byla vygenerována. Neobsahuje historii.

Změnová dávka - obsahuje veškeré změny v katastru, které se udály v rozpětí od - do. Obsahuje tedy historii vlastnických vztahů.

Měrné jednotky - součet parcel a listů vlastnictví.

CENA DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Změna vyhlášky ČÚZK podstatně zdražuje data katastru nemovitostí. Cena dat se počítá nadále dle měrných jednotek. Cena za měrné jednotky se nemění, ale přestává platit pravidlo 1. odběr v roce je placený a 3 odběry jsou zdarma.

Cena dat katastru nemovitostí dle vyhlášky ČÚZK

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
6001 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 0,80 Kč
6002 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 2 Kč
6003 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 0,50 Kč
6004 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 1,60 Kč
6005 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,30 Kč
6006 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,80 Kč

 

 Poskytované slevy

Výdej dat Platba dle mj. 
1. zakoupení dat 100 %
1. opakované zakoupení v dalším roce 20 %
Každý další výdej v roce 3%
Minimální cena dat při 1 zakoupení 500 Kč
Minimální cena dat při opakovaném výdeji 100 Kč

Jaké je navýšení ceny dle vyhlášky ČÚZK u stavových dat

Vzhledem k tomu, že byly většinou odebírány 4 dávky ročně (tj. 1 + 3 zdarma) je navýšení ceny při stejném odběru o 9%.

Jaké je navýšení ceny dle vyhlášky ČÚZK u změnových dat

Zde ČÚZK podstatně zdražuje. Měrné jednotky se nepočítají pouze ze změn, ale počítají se z počtu měrných jednotek jako by se předávala změnová dávka. Tímto požadavkem by se srovnávala cena se stavovou dávkou. Dle výkladu ČÚZK ale je třeba zahrnout časové hledisko a zaplatit za všechny měsíce, které změnová dávka obsahuje. Tedy příklad pro lepší pochopení:

Odeberu úvodní dávku v lednu 2019, tj. stav k 31.12.2018. Dále pak odeberu jednu změnovou  dávku od 1.1.2019 do 31.5.2019. Tato dávka obsahuje změny v katastru za 5 měsíců. Zaplatím tak součet těchto částek:

20 % z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.12.2018 (už jsem odebíral data v minulosti)

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.1.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 28.2.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.3.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 30.4.2019 

3% z ceny za měrné jednotky ve stavové dávce k 31.5.2019 

Zaplatím tedy 5*3% z ceny měrných jednotek stavové dávky.

Odeberu úvodní dávku v lednu 2019, tj. stav k 31.12.2018 a změny za celý rok tj. 31.12.2018 - 30.11.2019, pak zaplatím 20% + 11 * 3%, tj. 33 %.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že cenová politika ČÚZK je postavena tak, že nemá smysl odebírat změnová data např. 1x ročně, ale pravidelně tj. 12x ročně. Cena je stejná. Vždy totiž zaplatím 33%, a to i pokud bych vynechal poslední odběr v roce a bral změny 31.12.2018 - 31.12.2019.

Výhody a nevýhody stavových a změnových dávek

Výhoda stavových je nižší cena. Velkou výhodou změnových dávek je kompletní informace o všech pohybech v katastru nemovitostí a průběžná údržba pachtovních smluv. Při stavových dávkách "je zcela ztracena" informace o pohybech v katastru mezi dvěma dávkami.

Příklad: Srovnání dat katastru nemovitostí po importu stavové a změnové dávky. Příklad na jedné parcele, kde se mění vlastnické díly.

 

Výsledek po importech dat stavové a změnové dávky

Chybná doba trvání vlastnictví po importu stavové dávky. Tj. ve stavové dávce chybí informace.

Import změnových dávek Import stavových dávek

1.2.2019 - 4.2.2019

Nováková 1/2

Novák 1/2

1.2.2019 - 30.9.2019 CHYBA

Nováková 1/2

Novák 1/2

5.2.2019-7.5.2019 

Řehořek 1/1

 INFORMACE NEDOSTUPNÁ

8.5.2019 - 30.9.2019

Volfovi 1/1

 INFORMACE NEDOSTUPNÁ

1.10.2019 

Kubala 1/1

1.10.2019 

Kubala 1/1

Při odběru stavových dávek dochází k výpadkům informací a "k chybným údajům" jako datum např. ukončení vlastnictví.

Při odběru stavových dávek může dojít k dalším chybovým efektům jako je například i chybné ukončení platnosti pozemku při zániku. Při odběru stavových dávek je třeba si být tohoto vědom. 

Další omezení pramenící z vyhlášky

Data katastru nemovitostí "pro rodné číslo" budou poskytovat výhradně katastrální úřady na základě ověření totožnosti.