Aktuálně pro Vás máme k dispozici tato školení:

 

Na základě přetrvávajících bezpečnostních opatření již nebudeme v prvním pololetí pořádat žádná školení. Připravujeme pro Vás nové termíny pro druhé pololetí.

Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví.

 

Naše učebna

Školení probíhá v prostorách firmy. Maximální počet účastníků je 10, minimální 5 (pro semináře s finančními podporami 8). Každý má k dispozici samostatný počítač připojený na internet. Výuka probíhá za pomocí projektoru. Začátek školení je vždy první den od 9 hod., další dny od 8 hod., konec v 16 hod. s hodinovou přestávkou na oběd. Ubytování zajišťujeme přednostně v sousedním penzionu, případně v místních hotelech a penzionech (hradí se při ubytování). Školení probíhá pod vedením odborných lektorů – specialistů na příslušný software. Současně se školením je možné bezplatně konzultovat další programy s příslušným pracovníkem firmy.


AGRONOM ® - ZÁKLADY

Školení je doporučeno začínajícím uživatelům programu. Náplní kurzu je seznámit účastníky s běžnými funkcemi programu, od základní obsluhy, až ke složitějším funkcím (filtry, množiny). Absolvent kurzu by měl být schopný zcela samostatně pracovat s programem. Součástí kurzu je i předvedení vazby na program Mapy.


AGRONOM ® - POKROČILÍ

Školení je určeno uživatelům, kteří mají již zkušenosti s programem (není vhodné pro úplné začátečníky). Výklad je zaměřen na nové a složitější funkce programu. Součástí je i seznámení s programy Mapy, Sklizeň, Skladová evidence výrobků a s návazností programu Agronom ® na další programy (Pastevní denník, Produkce statkových hnojiv, Zelená nafta). Část programu je věnována konzultaci konkrétních praktických problémů (na základě dotazů účastníků).


MAPY

Školení doporučujeme VŠEM začínajícím uživatelům programu Mapy. Účastník se seznámí s problematikou zpracování map, osvojí si základy ovládání programu a získá přehled o zdrojích map a o jejich využití v zemědělství.

Stručná osnova školení: základní pojmy (vektory, rastry, katastr nemovitostí, LPIS,..), ovládání programu, importy map, práce s rastrem a s vektory, editace map, zákresy změn, množinové operace, vazba na externí programy,...


EVIDENCE PŮDY - ZÁKLADY

Školení doporučujeme po předchozím zběžném seznámení se s programem a po ujasnění požadavků na vedení vlastní podnikové evidence (tj. zejména způsobu výpočtu a výplaty nájemného, nájemní smlouvy, přípočet daně, způsob výplaty daně...). Ujasnění vlastních problémů před školením, Vám umožní jejich konzultaci s lektorem a zpracování modelového příkladu při školení. Absolvent školení by měl být schopen samostatné práce s programem, včetně nastavení počátečních parametrů pro podnikový algoritmus výpočtu nájemného.


EVIDENCE PŮDY – POKROČILÍ

Školení doporučujeme absolvovat 1x ročně. Určeno je těm, kteří již pracují rutině s programem. Cílem je seznámení s novými funkcemi, konzultace problémů, ukázky složitějších funkcí programu (např. editace sestav, exporty do DBF a jejich využití,...). Budete zejména seznámení s „pomocníkem pro automatické vyhledání nesouladů oproti katastru nemovitostí“ a s práci s definičními a identifikčními body.


PRIMA

Kurz dává pouze základní návod k používání programů balíčku PRIMA. Vzhledem k časovému rozsahu kurzu jsou pouze demonstrovány základní funkce. V rámci kurzu se naučíte na příkladu základy ovládání všech programů.


Evidence mléčného skotu a Evidence masného skotu

Školení je určeno pro začínající uživatele. Účastníci se seznámí se základními funkcemi obou programů.


Stájový registr a Pastevní deník

Školení je určeno pro začínající uživatele. Účastníci se seznámí se základními funkcemi obou programů.

 


DOKUMENTACE KE ŠKOLENÍ, KTERÁ JSOU POŘÁDÁNA S PODPOROU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.