EVIDENCE SKOTU

Řízení chovu skotu je nyní ještě jednoduší. Na videu naleznete ukázku použití nového nástroje.

 • Evidencí zvířat se zabýváme od roku 1992.
 • Při tvorbě programů spolupracujeme úzce s odborníky (ČMSCH, Plemenáři) i chovateli.
 • Při řešení potíží na podniku s úspěchem využíváme možností internetu.
 • Programové úpravy a doplnění zdarma (úpravy a doplnění musí odpovídat charakteru a rozsahu programu).

Evidence skotu - RYCHLE

 • Webové služby pro stažení údajů z portálu farmáře.
 • Automatické stahování chybníků a podpora pro odstranění chyb v hlášení.
 • On-line hlášení pohybů.
 • Objednávky ušních známek a jejich duplikátů.
 • Importy karet zvířat do programu z centrální evidence.
 • Importy údajů o zvířatech do karet zvířat Plemenáři.
 • Importy rychlých výsledků kontrol užitkovosti (viz. Českomoravský svaz chovatelů).
 • Export pohybů zvířat pro hlášení do centrální evidence (lze zasílat i e-mailem).
 • Export veterinárních údajů (výstupy pro hlášení IBR).
 • Předání prodaných nebo nakoupených zvířat partnerovi v elektronické formě (XML).
 • Automatické změny kategorií zvířat v závislosti na věku zvířete.
 • Využití předem nastavených parametrů.
 • Fulltextové vyhledávání ve všech editorech.

Evidence skotu - JEDNODUŠE

 • V programu lze evidovat masná i mléčná plemena.
 • Zvířatům lze velmi jednoduše měnit začlenění masná/mléčná a zpět.
 • Jeden program lze instalovat na více stájí bez dalších doplatků.
 • Program má vazbu na program Evidence pastvy a pastevní deník a tím i možnost jednoduché evidence zvířat na pastvě a s tím spojené povinnosti (výpočet intenzity pasení, výpočet zatíženosti dusíkem).
 • Z programu lze exportovat počty zvířat do programu Produkce statkových hnojiv (výpočet produkce statkových hnojiv).
 • Automatické kontroly správnosti údajů

Evidence skotu - PROFESIONÁLNĚ

 • Operativní sestavy pro řízení výroby (zvířata k zapuštění, léčba sterility, předpokládané porody,...).
 • Jednoduché a rychlé hodnocení zvířat.
 • Velké množství rozborových a přehledových sestav.
 • Jednoduché exporty tabulek a sestav např. do Excelu pro vlastní rozbory.
 • Evidence léčiv - rozšíření dle vyhl. č. 344/2008 Sb.
 • Evidence krmiv

Export obratu stáda pro ekonomické systémy

Program obsahuje export obratu stáda do formátu XML. Import těchto dat do ekonomického systému byl ověřen v modulu zvířat ZEIS firmy Profex AM s.r.o.

PRŮVODCE PROGRAMEM

Základní rozdělení úlohy - karty zvířat jsou rozděleny na MLÉČNÁ a MASNÁ:

 • MLÉČNÁ ZVÍŘATA
  • DOJNICE
  • JALOVICE
  • VÝKRM
 • MASNÁ ZVÍŘATA
  • TELE PŘED ODSTAVEM
  • MLADÝ SKOT
  • JALOVICE
  • KRÁVA
  • PLEMENNÝ BÝK

Jak rychle naplnit data do programu po instalaci.

Import karet zvířat z dat Českomoravského svazu chovatelů: Pro zadání počátečního stavu zvířat lze využít možnosti načtení z aktuálního stavu centrální evidence zvířat.

Ruční záznam jednotlivých karet zvířat: Podnik s menším počtem zvířat může zvolit variantu ručního záznamu chovaných zvířat – tito uživatelé zpravidla docházejí k názoru, že se takto rychleji seznámili s obsluhou programu.

IMPORT KARET ZVÍŘAT: Kde získat data?

Vyžádejte si na ústředním pracovišti zpracování dat soubor s aktuálním stavem zvířat (jedná se o soubory "aktstav.txt" nebo "kvtt32.txt"). V objednávce uveďte číslo hospodářství, pro které žádáte data, a také datum, ke kterému mají být data vygenerována. S pracovníkem centrální evidence se domluvte, zda Vám soubor zašle poštou na CD nebo e-mailem. Načtení provedete v programu Evidence skotu WIN volbou Import aktuálního stavu z CE.

Kontakt:
Českomoravská společnost chovatelů a.s.
pracoviště ústřední evidence
252 09 Hradištko pod Medníkem
tel: 257 896 444

IMPORT KARET ZVÍŘAT: Jak importovat do programu?

Importovaná zvířata lze, dle zakoupené licence, převádět jako mléčná nebo masná. V případě spojené licence (podnik eviduje jak masná, tak mléčná zvířata v jednom programu), lze také využít možnost importu dle příznaku pro dojený skot část zvířat do masných a část do mléčných – viz obrázek. Importovaná zvířata budou, bohužel, doplněna do programu bez historie pohybů. Centrální evidence zatím tyto údaje neposkytuje.

IMPORT TERÉNNÍ DATABÁZE: Kde získat data?

Do programu je možné importovat kromě karet zvířat také údaje o zvířatech z dat plemenářů, jde o data inseminací, výsledky zjištění březosti, výsledky kontrol užitkovosti, somatické buňky, údaje o laktaci atd. Data pro import do programu je možné získat buď přímo od svého plemenářského technika nebo, po dohodě s Plemdat s.r.o., získat přístup na stránky této organizace a zde si data stahovat dle potřeby. Jedná se o soubory s údaji terénní databáze (datové soubory NVETY1.* - NVETY7.*), které jsou poskytovány 1x měsíčně a obsahují dané informace. Načtení provedete v programu Evidence skotu volbou Importy dat.

IMPORT TERÉNNÍ DATABÁZE: Jak importovat do karet zvířat?

Importovaná data terénní databáze jsou uložena do přehledného formuláře. Tento formulář je oddělen od vlastní evidence. Zde je možné si údaje projít, případně zkontrolovat před převodem do karet zvířat. Tím získává uživatel dvojí evidenci - vlastní evidenci a evidenci plemenářskou.

Pro aktualizaci karet zvířat dle údajů plemenářů je možné zvolit ze dvou možností:

 • Provést aktualizaci vlastních dat najednou, pro všechna zvířata v evidenci.
 • Aktualizace postupně, pro jedno zvíře, přímo v kartách.

IMPORT TERÉNNÍ DATABÁZE: Aktualizace dat v dalších měsících

Data terénní databáze jsou aktualizována a případně umisťována na WWW jednou za měsíc. Je samozřejmé, že není nutné údaje pouze pasivně stahovat. Chovatel má možnost si průběžně zaznamenávat změny sám a aktualizací z terénní databáze pouze doplnit chybějící údaje (Konkrétně: lze si například zaznamenávat údaje o inseminacích, ale výsledek zjištění březosti nechat na doplnění po aktualizaci z terénní databáze...).

V případě, že dojde k rozdílům v záznamech ve vlastní a plemenářské evidenci, budou vlastní data upravena dle plemenářských údajů.

Aktualizace dat se provádí stejným způsobem jako prvotní načtení údajů z dat terénní databáze. Nová data budou doplněna do odděleného formuláře. Pro aktualizaci vlastních údajů zvolte buď hromadně (z formuláře terénní databáze) nebo jednotlivě (z karet zvířat).

KARTY ZVÍŘAT

Základem programu je karta zvířete, karty je možné zobrazit ve dvou režimech:

Karta zvířete – řádkový editor

 • Řádkový editor: Všechny důležité údaje jsou soustředěny do jednoho řádku. Tento způsob zobrazení umožňuje velmi přehledné uspořádání zvířat. Zobrazované položky se mění podle kategorie zobrazovaného zvířete a díky možnosti „výběr sloupců“ je možné si také nastavit seznam v podobě, která odpovídá požadavkům chovatele.
 • Karta zvířete: Klasické zobrazení údajů o zvířeti ve formě jedna karta na obrazovce.

Pro každé zvíře je možné ještě vyvolat lištu s doplňujícími informacemi.

MOŽNOSTI ZADÁVÁNÍ DAT DO PROGRAMU

Zadávání údajů o zvířatech do programu je možné několika způsoby:

 1. Ruční záznam v kartě každého zvířete jednotlivě: Bude pravděpodobně využito pro zápis malého počtu záznamů (chci zapsat inseminaci nebo výsledek zjištění březosti pro jedno zvíře a podobně) výhoda tohoto záznamu je například to, že méně zkušený se velmi přesně orientuje, kam jaký záznam zadává.
 2. Hromadný záznam pro více zvířat najednou: Při záznamu většího počtu údajů bude pravděpodobně efektivnější využít možnost hromadných záznamů, které jsou navrženy tak, aby maximálně usnadnily práci chovatele při zápisech běžných úkonů, konaných ve stádě a tím zefektivnili jeho práci. Je logické, že pokud chci zapsat například inseminaci 10 zvířat, zjištění u 20 zvířat a otelení u 5 zvířat, nemám zájem procházet a hledat karty příslušných zvířat a provádět záznam ručně. Mojí snahou bude pravděpodobně zadat všechny změny pokud možno na jednom místě a najednou. Funkce Hromadné záznamy operativně reagují právě na takovýto požadavek.
 3. Aktualizace z dat terénní databáze (plemenáři): Doplnění (aktualizaci) údajů lze provést hromadně nebo jednotlivě pro každé zvíře zvlášť.

ZADÁVÁNÍ DAT DO PROGRAMU: Ručně

Příklad: Chci provést záznam o inseminaci přímo v kartě zvířete.

Postup:

Zobrazení karet v řádkovém editoru se zobrazeným detailem a otevřenou kartou Reprodukce – inseminace.

 1. V kartách zvířat vyhledejte kartu zvířete, které má být inseminováno.
 2. V kartě Reprodukce – inseminace přidejte další větu a zadejte údaje o inseminaci (datum, býka, atd.)
 3. Záznam o inseminaci je zároveň doplněn do hlavního editoru (zde ale není možné údaje zadávat, jsou zde pouze promítány aktuální hodnoty z podřízených karet, v tomto případě z karty reprodukce). Hlavní editor je tak stále doplňován o aktuální informace a historie je uchovávána v podřízených větách.

ZADÁVÁNÍ DAT DO PROGRAMU: Hromadný záznam inseminace

Příklad: Chci provést záznam o inseminaci pro pět zvířat, inseminovaných 28.2.2008 býkem HEL.

Postup:

Formulář pro hromadný záznam inseminace

 1. Otevřete formulář pro záznam inseminace.
 2. V pravé části formuláře vyplňte údaje, které se vztahují k inseminaci (datum, býk, atd.) a čísla zvířat, která byla nebo budou inseminována.
 3. Zvířata lze jednoduše převzít z nabídky z levé části formuláře (nabízený seznam zvířat lze ovlivnit kliknutím na výběr za kritéria)
 4. Pro záznam stačí kliknout na tlačítko „Zápis“.

ZADÁVÁNÍ DAT DO PROGRAMU: Hromadné zadání pohybů

Všechny změny stavu (pohyby), jsou uchovávány v kartě zvířete, v záložce Pohyby. Zde je uložena historie pohybů, kterými zvíře prošlo od narození.

Záznam pohybů doporučujeme použít hromadných záznamů v kapitole Funkce, Hromadná zdání pohybů. Formulář je navržen tak, aby intuitivně vedl uživatele při záznamu změn. Kliknutím na tlačítko program reaguje otevřením příslušného formuláře, který odpovídá danému pohybu položkami a neobtěžuje zobrazováním údajů, které není nutné zadávat.

Formulář je doplněn o funkce, které mají za úkol pomoci uživateli při tvorbě záznamu, například:

 • Pro pohyb Narození program nabízí možnost doplnit seznam krav, které by se měly v daném období telit a uživatel tak pouze doplňuje čísla narozených telat.
 • Pro pohyb Nákup program nabízí možnost importovat dávku od dodavatele, pokud dodavatel používá také program fy AG info a vygeneruje disketu (funkce je součástí programu) přesouvaných zvířat. Tím uživateli odpadá nutnost zapisovat nakoupená zvířata ručně (což v případě nákupu většího počtu zvířat může být jistě přínosem).
 • V „odsunovacích“ pohybech (prodej, export, jatky, atd.) program nabízí seznam zvířat, která by pro daný pohyb přicházela v úvahu a tím šetří práci s výběrem.

HROMADNÉ ZADÁNÍ POHYBŮ: Odsun na jatky

Příklad: Chci provést záznam o odsunu pěti zvířat na jatky.

Postup:

Formulář hromadného odsunu na jatky

 1. Otevřete formulář pro odsun na jatky.
 2. V pravé části formuláře zadejte údaje, které se vztahují k pohybu - datu, číslo hospodářství jatek. Zadejte také čísla zvířat, která mají být odsunuta na jatky.
 3. Čísla zvířat lze zadat ručně, případně převzít z levé části z nabízeného seznamu zvířat, je také možné si například předem připravit zvířata na vyřazení a nyní si tuto skupinu jenom vyvolat kliknutím na tlačítko „Pouze zvířata na vyřazení“ v levé části formuláře a následně ji převést doprava.
 4. Pro zápis pohybu odsun na jatky nyní stačí pouze kliknout na tlačítko „Zápis“.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ZVÍŘAT

Údaje o změnách stavů (pohybech) jsou uchovány pro každé zvíře ve zvláštní kartě. Do této karty je možné nahlédnout jako do seznamu pohybů, pro kontrolu nebo při dohledání nesrovnalostí, případě pro záznam storno pohybu.

Hlášení o změnách stavů zvířat do centrální evidence vzniká jako druhotný efekt vlastní práce v programu. Změny stavů zvířat je nutné evidovat v každém případě (obrat stáda, porody, úhyny…). Při hlášení pohybů do centrální evidence program pouze vybere z dosud nenahlášených pohybů ty, které odpovídají zadanému období od–do. Z těchto pohybů následně vytvoří soubor který je možné zaslat e-mailem, uložit na disketu a poslat poštou (případně vytisknout). Odeslaná hlášení jsou uchovány v archívu pro případ zpětné kontroly již nahlášených pohybů, případě pro možnost opětovného hlášení.

Stájový registr je dostupný jako sestava a vzniká bez jakéhokoliv zásahu chovatele automaticky.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ZVÍŘAT: Hlášení o pohybech

Vytvořit hlášení o pohybech je velmi snadné. V kapitole Hlášení otevřete formulář do kterého zadáte období od-do (u větších podniků by to měl být jeden týden). Kliknutím provedete výběr pohybů do hlášení (budou vybrány všechny nenahlášené pohyby v zadaném období). Dalším kliknutím bude z vybraných pohybů vytvořen soubor pro centrální evidenci. Tento soubor je možné odeslat například e-mailem.

SESTAVY A VÝSTUPY

Součástí programu jsou velmi zajímavé a funkční přehledové sestavy. Obrat stáda může být exportován do Vašeho ekonomického systému. Obrat stáda tvoří podklad pro zaúčtování pohybů do skladu zvířat ve firemním ekonomickém systému. Obrat stáda obsahuje součty kusů, kg a VDJ za jednotlivé pohyby v měsíci, dále pak počáteční a koncové stavy zvířat, přírůstky a krmné dny. Toto vše v členění za kategorie zvířat. Obrat stáda lze tisknout jak pro celé stádo tak s výběrem za stáj.

Vyhodnocení a rozbory jsou součástí kapitoly sestavy. Program obsahuje vyhodnocení ukončení březosti, laktací, přírůstků, rozbory dle původu atd.

 

Program umožňuje vytvoření vlastního tvaru tiskových sestav, a to obsahem položek, řazením a seskupením položek i rozvržením položek v sestavě. Navržené sestavy je možné ukládat pro pozdější použití.

Případně lze využít možnosti vyexportovat vybrané položky do Excelu.