Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti pro škůdce a choroby polních plodin, ovoce a zeleniny.

Projekt získal 1. cenu Technologické agentury České republiky za rok 2014 v kategorii "Řešení za kvalitu života".

Představení projektu.

Stručný popis expertního systému.

Videoukázka.

Ověřte oprávněnost postřiku a doložte protokolem.

 • Úspora nákladů na rostlinnou výrobu.
 • Ověření oprávněnosti použití prostředku na ochranu rostlin z hlediska ekonomického a enviromentálního.
 • Expertní systém Vám pomůže prokázat oprávněnost opatření proti škodlivému organismu při kontrolách.

Herbicidy

 • Návrh herbicidu dle plevelů a účinnosti.
 • Výpočet ekonomického prahů škodlivosti.

Expertní systém Vám pomůže v tomto rozhodování:

 • Je použití prostředku na ochranu rostlin oprávněné a ekonomicky výhodné?
 • Při jakém výskytu škodlivého organismu již použít prostředek na ochranu rostlin a při jakém výskytu jej už nepoužívat?
 • Jaký prostředek na ochranu rostlin přichází v úvahu?

Jaké údaje získáte navíc z expertního systému

 • Údaje o výskytu škodlivých organismů on-line od Státní rostlinolékařské správy.
 • Porovnání přípravků na ochranu rostlin z hlediska Ekonomického prahu škodlivosti.
 • Tisk protokolu o výpočtu EPŠ jako dokladu pro kontroly SZIF o oprávněnosti použití prostředku na ochranu rostlin.
 • Modelové grafy a závislosti.

Cena : 4 800,- Kč

Autorský a řešitelský kolektiv:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Kamil Holý, PhD.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Vladimír Scheufer

AG info, s.r.o.

Ing. Pavel Palas, Ing. Zdeněk Koťátko, Ing. Helena Jínová, Ing. David Máka, Bc. Petr Palička, Alena Wiesnerová - certifikovaný poradce pro zemědělství